Algemene lesvoorwaarden DANSJA

1. Aanmelding

Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een digitale inschrijving via onze website. Op dit formulier dient u door middel van uw handtekening aan te geven op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunt u lezen op onze website. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Met de opgegeven voorkeursdagen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

2. Betaling lesgeld :

DANSJA hanteert een vast termijnbedrag, waarin al rekening is gehouden met vakantie, vrije dagen en feestdagen.

Bij een jaarbetaling krijgt u een korting over het totaalbedrag van de kosten van de betaling in 4 termijnen. Bij tussentijdse instroming na 1 januari wordt er geen rekening meer gehouden met de jaarbetalingsreductie en is men het volledige bedrag voor een kwartaal verschuldigd. Het volgende seizoen wordt er wel weer rekening gehouden met de korting van een jaarbetaling.

DANSJA behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per dansseizoen (sept.-juni/juli) te indexeren.

3. Tussentijds beëindigingen :

De inschrijving wordt steeds aangegaan voor minimaal de eerste termijn en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Indien men niet meer wenst deel te nemen aan de lessen, dan dient men uiterlijk 1 maand voordat de nieuwe termijn en/of seizoen begint schriftelijk op te zeggen via mandy@dansja.nl. Zonder schriftelijke opzegging blijft het abonnement doorlopen naar het volgende termijn en/of nieuwe seizoen.
Zolang u geen bevestiging voor de stopzetting heeft ontvangen, is deze niet door ons verwerkt of bij ons binnengekomen. U dient dit zelf te controleren en binnen een week na uw stopzetting direct contact met ons op te nemen indien u niets heeft ontvangen.

DANSJA hanteert de vier volgende termijnen :

Termijn 1 : september en oktober

Termijn 2 : november en december

Termijn 3 : januari t/m maart

Termijn 4 :  april t/m juni

4. Restitutie lesgeld :

Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats, behalve als het gaat om bijzondere omstandigheden zoals ziekenhuisopname, ernstige ziekte of een sterfgeval binnen het gezin. De leerling dient altijd schriftelijk restitutie aan te vragen en restitutie wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. Wanneer er echter door ziekte van de docent meer dan 3 lessen vervallen, heb je recht op restitutie van het lesgeld.

5. Vakantie, vrije dagen, lesuitval :

Bij het berekenen van het lesgeld is al rekening gehouden met vakantie en vrije dagen. Het cursusbedrag per termijn is dus al een gemiddeld bedrag. Dit betekent dat er geen restitutie plaats vind bij kortere maanden. Bij lesuitval door eigen toedoen vindt eveneens geen restitutie plaats.

6. Foto- en videomateriaal :

Tijdens de lessen kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden voor promotionele doeleinden. Wij verzoeken ouders, indien zij bezwaar maken, dat schriftelijk binnen 2 weken na de digitale inschrijving aan te geven op e-mailadres: mandy@dansja.nl

7. Lesindeling :

Onze groepsindeling wordt gemaakt op basis van groep/klas, niveau en/of vriendjes/vriendinnetjes.

8. Aansprakelijkheid :

DANSJA is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van of schade van jassen en andere eigendommen van onze leerlingen of bezoekers. De dansschool is ook niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures en dergelijke die de leerlingen of bezoekers van de studio oplopen vooraf, tijdens of na de lessen. Tevens is het gebruik van onder meer de kleedkamers geheel op eigen risico.

9. Kamer van Koophandel :
DANSJA Utrecht is ingeschreven bij de K.V.K. te Utrecht onder nummer : 50585975.